Besøg fra Folketinget om renere fjord og dam

De to medlemmer af folketinget Anni Matthiesen (V) og Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) besøger Haderslev renseanlæg til en snak om en renere fjord.

1. september 2022

Besøg fra Folketinget. Arkivfoto.

Mandag den 29. august var Anni Matthiesen (MF, V) og Karina Lorentzen Dehnhardt (MF, SF) på besøg i Haderslev for at høre om, hvorfor Haderslev Fjord og Dam skal med i Miljøministeriets nationale pilotprojekt om lokal og alternativ vej til god økologisk tilstand.

Det står skidt til med miljøtilstanden i de danske fjorde. Og Haderslev Fjord er desværre ingen undtagelse.

Årsagerne til at vores fjorde er i kritiske tilstande er mange og kalder af den grund også på handling fra flere kanter.

Derfor er Provas, Haderslevs spildevandsselskab, gået sammen med Haderslev Kommune og Sønderjysk Landboforening om et opråb til politikerne på Christiansborg. Grundlæggende handler det om, at få fjorde og oplande ind som en del af fremtidens vandplaner. Herved kan der stilles større krav til udledningstilladelserne fra såvel landbrug som spildevandsforsyninger.

I forbindelse med de nyligt vedtagne vandmiljøplaner, blev Anni Matthiesen (MF, V) og Karina Lorentzen Dehnhardt (MF, SF) derfor inviteret til Haderslev, til en snak om den økologisk tilstand i de danske fjorde og hvordan vi med et mere målrettet fokus kan forbedre situationen.

Akkurat ligesom flere og flere miljøskadelige stoffer dukker op i vores drikkevand, vil samme tendens forventelig gøre sig gældende i vores spildevand og generelle vand fra oplandet, herunder landbruget. Men det kræver en mere omhyggelig overvågning af såvel de danske fjorde, som af det vand der udledes til dem.

- På samme vis som med overvågning af PFAS i vores drikkevand, bør det undersøges om det vil gavne med større krav til overvågningen af vores spildevand. Overløb fra renseanlæg kan til en vis grad minimeres ved investering i anlæg, men de vil aldrig helt kunne undgås. Derfor er det også ekstra vigtigt, at det vand vi udleder til vandmiljøet prioriteres allerede i renseprocessen, udtaler MF Anni Matthiesen (V).

Men det er naturligvis ikke nok kun at have fokus på udløb fra renseanlæg. Oprensning af fjorde, og i Haderslevs tilfælde også dammen, samt tilførsel af næringsstoffer fra landbruget, skal også indgå som faktorer i puslespillet.

Så når et spildevandsselskab har slået sig sammen med en landboforening og en kommune, skyldes det en fælles interesse om et sundt vandmiljø. Uanset de uenigheder der ellers måtte være om, hvem der bør gøre noget.

Det samme gør sig gældende, når to partimedlemmer fra hver sin side af midten har slået sig sammen om en fælles mission om et bedre klima.

- Selv om vi kommer fra hver sin side af den politiske midte, så har Anni og jeg længe haft et fælles parløb for et bedre klima. En giftfri natur, også når vi taler vandmiljø, kræver nu engang, at vi ser ud over partiskel og sætter os ved samme bord, udtaler MF Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Det er en indstilling, som glæder Søren Laustsen, formand for planteavlsudvalget i Sønderjysk Landboforening. Og det var da også grundet til, at det blev netop de to politikere, der var blevet inviteret til Haderslev.

- Det er rigtig positivt, at de har taget imod invitationen til at komme og lyttet til, hvilke behov og udfordringer vi ser, både i forhold til spildevand og til landbrug. Vi tror på, at der skal dialog og samarbejde til. Og derfor håber vi også, at de vil bruge de indtryk de har fået i dag, i deres videre arbejde, udtaler Søren Laustsen, formand for planteavlsudvalget i Sønderjysk Landboforening.

Og det videre arbejde kunne passende omhandle bedre værktøjer til at overvåge og måle. For nok kan der gøres mindre tiltag for at forbedre miljøtilstanden med det nuværende Haderslev Renseanlæg. Men indtægtsrammen gør, at der ikke kan skrues voldsomt meget mere på forbedringerne uden også at øge udgifterne for kunderne.

- Hos Provas skal vores løbende indtægter finansiere den daglige drift, herunder vedligeholdelse af eksisterende anlæg og afbetaling af lån. Nye anlæg vil skulle lånefinansieres, så her er vi naturligvis altid nødt til først at få afdækket de samlede konsekvenser, udtaler Inga Lykke, formand for bestyrelsen i Provas.

Inden rundvisningen på Haderslev Renseanlæg havde Inga Lykke, formand for bestyrelsen i Provas, Søren Laustsen, formand for planteavlsudvalget i Sønderjysk Landboforening samt Formand for Teknik- og klimaudvalget i Haderslev Kommune, Carsten Leth Schmidt (S), inviteret de to folketingsmedlemmer på rådhuset, hvor der blev givet en gennemgang af fjordens tilstand og samarbejdets hovedfokus.

FAKTA
Provas, Sønderjysk Landboforening og Haderslev Kommune har indgået aftale om, sammen, at arbejde for at forbedre fjordens tilstand. Første kridt har været at få en større indsigt i fjordens tilstand og udvikling gennem de seneste årtier. I den forbindelse har det stået klart, at overvågningen af fjorden ikke er god nok med de nuværende målestationer.

Vi har derfor i februar 2022 sendt et fælles brev til Miljøminister Lea Wermelin (S), hvor der argumenteres for hvorfor Haderslev Fjord og Dam bør udpeges som nationalt pilotprojekt til ”lokal og alternativ vej til god økologisk tilstand”, samt hvorfor fjorde og oplande bør indgå som en del af fremtidens vandplaner.

Miljøministeriet har netop fastlagt kriterierne for at deltage i pilotprojektet. Der arbejdes derfor nu på en samlet ansøgning.

Haderslev Kommune og Provas har ikke fundet overskridelser i PFAS-forbindelser i drikkevandet, i Provas forsyningsområde.

Udledningen fra Haderslev Renseanlæg opfylder alle eksisterende krav, der stilles til udledningstilladelserne fra myndighederne som det er nu.

Haderslev kommune arbejder på at afgrænse de kendte PFAS-forureninger. Her er et undersøgelsespåbud desværre blevet påklaget af forsvaret, som ejer ejendomme med de største PFAS-forureninger i kommunen. Anni Matthiesen har taget opfordringen med til Christiansborg om, at statslige myndigheder, som ejer arealer der, er blevet udsat for PFAS-forurening, hurtigst mulig skal indgå i et samarbejde om undersøgelse og afgrænsning af forureningen.