{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Vandkvalitet

Provas tester løbende vandkvaliteten ved boringer, vandværker og hos forbrugerne, for at sikre drikkevand af højeste kvalitet.
Læse mere om, hvordan vi arbejder med vandkvalitet.

Vandkvalitet

Vandets hårdhedsgrad

Vandets hårdhedsgrad er vigtig at kende, når der skal doseres vaskepulver, fordi hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand. Vandets hårdhedsgrad afhænger af, hvor meget opløst kalk og magnesium der er i vandet. Jo mere kalk og magnesium, desto hårdere er vandet. Tjek doseringsvejledningen på vaskepulveret for at finde den rette mængde.

I Haderslev-området er vandets hårdhedsgrad 14-15 °dH
I Vojens-området er vandets hårdhedsgrad 6-7 °dH.
Du skal altså bruge mere vaskepulver i Haderslev end i Vojens.

Definition af hårdhed:
0-4 °dH: Meget blødt
4-8 °dH: Blødt
8-12 °dH: Middelhårdt
12-18 °dH: Temmelig hårdt
18-30 °dH: Hårdt
over 30 °dH: Meget hårdt

Hårdheden måles i Danmark i °dH (grad Deutsche Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter.

Hvor kommer vandet fra?

Se kort over de forskellige vandværker i Haderslev Kommune her.
Vandet som leveres fra Eskærhøj, Favrdal og Vojens er Provas’ ansvarsområde. De øvrige områder får vand fra private vandværker. Find deres kontaktoplysninger her.

Vandbehandling

På Eskærhøj, Favrdal og Vojens Vandværk behandles vandet med to simple processer, iltning og filtrering. Formålet med disse processer er at reducere eller fjerne indholdet af bla. methan, svovlbrinte, jern og mangan der naturligt findes i grundvandet.

På Vojens Vandværk indvindes der grundvand der er kalkaggressivt, derfor neutraliseres drikkevandet fra Vojens Vandværk inden det pumpes ud til forbrugerne.

Sådan kontrollerer vi drikkevandet

Vi kontrollerer vandkvalitet fra grundvandet, der pumpes op af jorden, til det leveres hos forbrugerne. Derfor udtager vi kontrolprøver ved boringerne, vandværkerne og ved hanen hos forbrugerne.

Ved boringerne tager vi prøver af det ubehandlede grundvand en gang om året. På vandværkerne udtager vi prøver af drikkevand 1-2 gange om måneden.

Hos forbrugerne og på ledningsnettet udtager vi ca. 20 prøver i måneden.

Hvad analyserer vi for?

Provas’ analyseprogram omfatter både naturlige stoffer og stoffer, som ikke hører hjemme i vandet. De stoffer som ikke findes naturligt i grundvandet, kan bl.a. være pesticider, opløsningsmidler samt rester af benzin og olie. I analyseprogrammet indgår også en bakteologisk kontrol af bl.a. kimtal og coliforme bakterie.

Resultatet af vores analyseprogram evalueres samlet en gang om året.

Analyserapporter fra Provas’ vandværker

2018 nøgletal for Haderslev.

Detaljeret rapporter kan findes her:

Evaluering af analyseprogram 2018

Det planlagte prøveprogram både for de akkrediterede prøver og vores egenkontroller, for vandkvaliteten, er gennemført efter den fastlagte plan.
Der har i 2018 været følgende overskridelse af krav til vandkvaliteten i forbindelse med lovpligtige kontroller og vores egenkontrol. Egenkontroller er ikke lovpligtige, men vi udfører det for løbende at vurdere på vores anlægs effektivitet.

Ledningsnettet:

To overskridelser på lovkrav til kimtal 22 udtaget som taphaneprøve. Begge overskridelser er målt på taphaner, der ikke er i brug, hvilket vurderes som årsag til det forhøjede kimtal. Efterfølgende prøver som er udtaget samme dag, overholder fint lovkravet.

Tre overskridelser på lovkrav til coliforme bakterier udtaget som flushprøve, hvor taphanen er blevet gennemskyllet. Overskridelserne skyldes dels renovering af ledningsnettet, ekstra vandproduktion/vandforbrug pga. den meget tørre sommer og ombygningen på Favrdal vandværk. Alle overskridelserne er målt i perioden 5. juli – 30. august 2018.

To overskridelser på lovkrav til pH, på det samme prøvested. Overskridelsen skyldes lang opholdstid i forsyningsledningen og ingen forbrug på taphanen.

Tre overskridelser på lovkrav til turbiditet og jern udtaget som taphaneprøver. Flushprøver udtaget samme dag overholdt lovkravet. Overskridelsen kommer fra installationen, prøverne at taget på taphaner uden forbrug. Otte overskridelser på kvalitetsmålet for egenkontrol. Overskridelserne skyldes dels ledningsrenovering på Aastrupvej og Lindedal, en lang ledning uden forbrug, en længere periode (end normalt) med varmt vejr i, taphane uden forbrug og et prøvested, hvor der i forbindelse med prøveudtagning har været et unormalt højt vandforbrug og brud på ledningsnettet i nærheden.

Alle overskridelserne er løbende behandlet og myndigheden har været orienteret. Der er ingen overskridelser som har haft konsekvenser for drikkevandssikkerheden.

Hvem udfører kontrollen?

Et eksternt akkrediteret analyselaboratorie foretager den lovpligtige vandkontrol. Provas tager selv yderligere kontrolprøver, som alle analyseres i vores eget laboratorie.
Læs mere om kontrollen i Drikkevandsbekendtgørelsen.

Yderlige information

  • GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) har en oversigt over alle offentlige prøveresultater for alle vandværker i Danmark. Skriv kommunenavnet og klik på ”Vis liste med vandforsyningsanlæg”.

 

  • Se kort over de fire steder vi indvinder drikkevand fra. På kortene er der tre forskellige markører.
    • Den blå markør er indvindingsboringer. Indvindingsboringer er boringer, som vi bruger til at producere drikkevand.
    • Den grønne markør er undersøgelsesboringer. Undersøgelsesboringer er boringer, som vi ikke længere kan eller vil indvinde grundvand fra. Vi tager prøver fra nogle af boringerne for at følge en kendt forurening. Andre anvendes til at pumpe forurenet grundvand væk. Vand fra undersøgelsesboringer bruges ikke til drikkevand.
    • Den røde markør er lukkede boringer. En Lukket boring anvendes af forskellige årsager ikke til indvinding af grundvand eller som undersøgelsesboringer.